Terug naar zoekresultaten

Zorgkundige WZC De Zathe

OCMW Nieuwpoort Nieuwpoort
25/09/2023 Functie types: Zorg Regio's: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Hoofddoel van de zorgkundige

Zorgen voor het welzijn van de bewoners en het creëren van een zo aangenaam en comfortabel mogelijk verblijf in het WZC. Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegster. 

Inhoud functie

Zorgen voor een aangename woon – en leefomgeving voor de bewoners met respect voor de identiteit van iedere bewoner

Dit omvat onder andere volgende taken:
Zorgkundige:

 • helpen met de bewoners bij de het uitvoeren van ADL – en PDL activiteiten (activiteiten van het dagelijks leven – passiviteiten van het dagelijks leven). Hierbij dient men ook de mobiliteit te onderhouden en de zelfredzaamheid te respecteren en stimuleren;
 • Uitvoeren van de verzorgingshandelingen (totale lichaamshygiëne, nagel – en handverzorging, eten geven, bedden opmaak,…) volgens de richtlijnen met het oog op tototaalzorg voor de bewoner;
 • Creëren van een verzorgend en aangenaam leefklimaat;
 • Empathie vertonen naar de bewoner;
 • Mictietraining;
 • Medicatie geven aan de bewoners, onder toezicht van de verpleegkundige;
 • Aandacht voor de nazorg.

Nachtzorgkundige (indien van toepassing):

 • Zorgen voor een goede nachtrust (goed leggen, tijdig op het toilet zetten,…) en het juiste incontinentiemateriaal aanbrengen: comfortzorg;
 • Bijkomende opdrachten uitvoeren zoals voorzien in de taakbeschrijving van de nachtdienst;
 • Samen met de nachtverpleegkundige zorg bieden die tegemoetkomen aan de noden van alle bewoners van het WZC (afdeling overschrijdend).

Zorgen voor een aangename omgeving voor de familie van de bewoners en bezoekers van het WZC en waken over een open en correcte communicatie

Dit omvat onder ander volgende taken:

 • Luisteren en empathie tonen voor familie en relaties van de bewoners;
 • Betrekken van familieleden en bezoekers bij het dagelijks leven in het WZC;
 • Correcte informatie verstrekken bij vragen en doorverwijzen indien nodig.

Zorgen voor een vlotte samenwerking met collega’s (van de eigen dienst en van andere diensten), met het oog op optimale zorg voor de bewoners

Dit omvat onder andere volgende taken:

 • Mondeling en schriftelijk rapporteren met betrekking tot de zorg voor de individuele bewoner (RBS zorg +, zorgdossier);
 • Aftekenen van het zorgdossier in de kamer;
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren zodat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd wordt;
 • Actief informeren en actieve deelname tijdens overdrachtsmomenten;
 • Constructieve bijdrage leveren tot een goede teamwerking;
 • Opgedane kennis via opleidingen en ervaringen delen met collega’s en leidinggevenden;
 • Respect hebben en rekening houden met het werk van collega’s.

Bijspringen op de eigen dienst of voor gelijkwaardige taken op een andere dienst om de optimale dienstverlening en een vlotte werking te bewaken

Dit omvat onder andere volgende taken:

 • Bijspringen op de eigen dienst bij afwezigheid of tijdelijke werktoename;
 • Bijspringen op andere diensten om te helpen bij afwezigheid of tijdelijke werktoename.

Waken over de privacy en de veiligheid van de bewoners en hun familie en meewerken aan een positief imago van het WZC

Dit omvat onder andere volgende taken:

 • Beroepsgeheim en discretie in acht nemen;
 • Privacy respecteren t.a.v. mensen vreemd aan de dienst;
 • Bijdragen tot een positief imago;
 • Kennis hebben van het interventie – en evacuatieplan bij brand.

Profiel

Voor meer informatie omtrent competenties en vereiste kennis verwijzen we graag naar de inlichtingenbundel in bijlage.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen  van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;
 • Onderdaan zijn van één van de volgende landen: België, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • Slagen voor een selectieprocedure, welke resulteert in een bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores.

Diplomavereisten:

 • minstens de kwalificatievereisten bezitten voorzien in de van toepassing zijnde wetgeving (Vlaamse erkenningsnormen en federale financieringsnormen voor woonzorgcentra en rust en verzorgingstehuizen)
 • in het bezit zijn van het visum zorgkundige, vergunning voor de uitoefening van het beroep van zorgkundige, uitgereikt door de daarvoor bevoegde Federale Overheidsdienst.

Aanbod

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de IFIC-schaal 11.

Als lid van het verzorgend en verplegend personeel krijg je 11% extra vergoeding als je buitengewone prestaties levert. Je moet dan in 1 maand 2 van de volgende 3 prestaties leveren:

 • Werken op zon- en feestdagen
 • Wisselende uren of onderbroken dienst
 • Nachtdienst

Bovenop de 11% voor bijzondere prestaties, krijgt het verzorgend personeel nog een zaterdag-zondag-feestdagvergoeding per uur uitbetaald. Die bedraagt 1,724€ per gewerkt uur. Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met de nachtvergoeding.

De zorgkundigen & verpleegkundigen worden beschouwd als knelpuntberoepen bij het O.C.M.W.  Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van 18 jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.
Diensten gepresteerd bij een overheid tellen onbeperkt mee voor de periodieke salarisverhogingen.

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van 7,5 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding van 0,27 EUR per km
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer
 • Ruime opleidingsmogelijkheden
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas
 • vakantie: 26 dagen op jaarbasis
 • Arbeidsduurvermindering 45+, 50+ en 55+ (voor elke leeftijd 12 dagen van 8u op jaarbasis bij voltijdse prestaties)
 • Extra verlof bij dienstanciënniteit: 5 jaar ononderbroken anciënniteit: 1 dag; 15 jaar ononderbroken anciënniteit: 1 dag; 25 jaar ononderbroken anciënniteit: 1 dag.

En wat nog meer ...

 • Een uitgebreid aanbod van functiegerichte opleidingen en on-the-job-trainingen.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met glijtijden, kansen tot telewerk en aandacht voor de work-life balance.
 • Een gevarieerd aanbod van personeelsactiviteiten en teambuilding om je collega’s beter te leren kennen.

Contact

Voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure verwijzen we graag naar de inlichtingenbundel in bijlage. 
Wenst u bijkomende informatie? Neem gerust contact op met de personeelsdienst via mail naar personeelsdienst@nieuwpoort.be.

Solliciteer nu