Terug naar zoekresultaten

Referentiepersoon dementie

Lokale overheid Ninove Ninove
03/05/2022 Regio's: Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant Functie types: Verpleegkundige, Animator, Zorg
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen. De referentiepersonen is de ambassadeur van mensen met dementie in de organisatie.

De referentiepersoon neemt vakinhoudelijk mentorschap rond dementie op zich:

> ondersteunend, adviserend en coachend tegenover collega’s van het woonzorgcentrum
> adviserend tegenover de organisatie rond het ontwikkelen van goede dementiezorg.

Hij/zij moedigt de persoonsgerichte, belevingsgerichte en gedragsmatige benadering van ouderen met een dementieel beeld aan en evalueert.

Profiel

Resultaatsgebieden

 • Bij vragen over (omgaan met) dementie:  ondersteuning bieden aan de afdelingen: de situatie verkennen, mogelijke oplossingen onderzoeken en uitproberen, de afdelingen ondersteunen bij hun zoektocht naar de meest gepaste aanpak voor een bewoner met dementie;
 • Advies geven over alle aspecten van dementie en de omgang met bewoners met dementie (bijv. dwaalgedrag, seksualiteit, nachtelijk gedrag, onrust, eten en voeding, positionering, omgaan met verwardheid, hygiëne verzorging van bewoners met dementie… );
 • Actief opvolgen en evalueren van het zorgbeleid bij de bewoners met dementie en bijsturen waar nodig;
 • Uitwerken en organiseren van het vormingsbeleid voor de medewerkers van het woonzorgcentrum over dementie;
 • Verspreiden van kennis over alle aspecten van dementie en uitbouwen van de competentie van de medewerkers van het woonzorgcentrum en de nieuwe medewerkers;
 • Informatieverstrekking aan families;
 • Actief bijdragen aan het fixatie arm beleid en palliatief beleid van het woonzorgcentrum;
 • Organiseren van zinvolle activiteiten voor bewoners met dementie en deze samen met de collega’s uitvoeren;
 • Organiseren van een werkgroep over het thema dementie;
 • Deelnemen aan (multidisciplinaire) overlegmomenten;
 • Deelnemen aan vergaderingen met externe partners;
 • Voor de uitvoering van zijn/haar taken werkt de referentiepersoon dementie nauw samen met de overige paramedici, animatie en het verzorgende personeel en rapporteert aan de kwaliteitscoördinator-hoofd zorg;

Meer info over de vereiste competenties en technische vaardigheden kan je terugvinden in de informatiebrochure.

Voorwaarden:

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure voor referentiepersoon dementie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemene toelatingsvoorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Toegelaten zijn tot het wettig verblijf in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt ;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

De bijzondere aanwervingsvoorwaarden:

- De personeelsleden voor reactivering moeten over ten minste een van de volgende kwalificaties beschikken of over een kwalificatie die daarmee gelijkgesteld is door de bevoegde overheid (zie informatiebundel voor een opsomming van de diploma's);

- minstens 2 jaar ervaring in het werken met personen met dementie of sterke interesse in het werkgebied

- in het bezit zijn van een attest referentiepersoon dementie (meer info: https://www.dementie.be/vorming/referentiepersonen-dementie/) OF binnen de twee jaar na indiensttreding in het bezit zijn van een attest referentiepersoon dementie

Aanbod

Een inhoudelijke boeiende job.

halftijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur.

Een salaris volgens de salarisschaal IFIC– barema 15 (onder voorbehoud van goedkeuring) – een bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: € 37 079.02 (geïndexeerd)

Naargelang het aantal jaren relevante ervaring bedraagt de wedde bij aanwerving:  

 • Bruto maandloon € 1 544,90 - trap 0 jaar, 19/38 (bij geen werkervaring)
 • Bruto maandloon € 1 799,56 - trap 5, 19/38 (bij 5 jaar anciënniteit)
 • Bruto maandloon € 1 996,49 – trap 10, 19/38 (bij 10 jaar anciënniteit)
 • Bruto maandloon € 2 142,45 - trap 15, 19/38 (bij 15 jaar anciënniteit)

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening functie.

Extra legale voordelen

Maaltijdcheques aan 7 EUR, waarbij je zelf 1,10 EUR bijdraagt.

Fietsvergoeding aan 0,24 EUR per km.

2de pensioenpijler.

Hospitalisatieverzekering

Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer.

Interessante verlofregeling: 26 werkdagen op jaarbasis voor een voltijdse tewerkstelling.

Glijdende werktijdregeling

De nodige opleidingsmogelijkheden

Contact

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met de dienst selecties via telefoon 054 50 50 50 of via mail: selecties@ninove.be
Solliciteer nu