Terug naar zoekresultaten

Maatschappelijk werker welzijn

OCMW Tervuren Tervuren
08/06/2021 Functie: Andere Regio: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen
- een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;
- om te gaan met problemen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving;
- hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en klantgerichte, situationele en pragmatische wijze waarbij de verschillende finaliteiten tegenover elkaar worden afgewogen

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: Samenwerken (kerncompetentie) – Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie) - Opleiden, onderrichten - Kennis overdragen – Adviseren - Effectief communiceren - Creatief denken – Projectmanagement – Besluitvaardigheid - Verantwoordelijkheid opnemen

Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Houder zijn van één van de volgende diploma’s:

het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;

het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma;

het diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type (HOKT) of het hoger onderwijs van één cyclus (HO1C) studiegebied sociaal agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;

het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschaps-gezondheid;

Aanbod

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader.

De minimum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau B1 aan 0 jaren geldelijke anciënniteit: € 2.482,12.

De maximum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau B3: € 4.160,57.

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.

Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis. 

Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.

Jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.

De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 

Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.

Gratis hospitalisatieverzekering  (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)

2de pensioenpijler

Aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…

Gratis jaarlijks griepvaccin

Uitgebreid aanbod aan sportmogelijkheden tijdens de middagpauze

Voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 29 juni 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu