Terug naar zoekresultaten

technisch medewerker patrimonium - sanitair (D1-D3)

Gemeente Berlare Berlare
04/05/2021 Functie: Infrastructuur, Uitvoerend Regio: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Binnen het team patrimonium ben jij een specialist inzake HVAC en sanitair. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van interne sanitaire installaties en HVAC (verwarming, ventilatie, airco,…). Ook meer geavanceerde toepassingen m.b.t. sanitair of beperkte uitbreidingswerken van interne sanitaire installaties kan u zelfstandig uitvoeren. Deze opdrachten voert u steeds op een milieubewuste manier uit.
Naast jouw expertise en ervaring in HVAC en sanitair, dien je als technisch medewerker binnen de dienst patrimonium ook basiskennis te hebben in minstens twee andere technische domeinen: elektriciteit, houtbewerking, onderhoudstechnieken of schilderwerken. Je bent bereid om jouw kennis en ervaring te delen met collega’s en om zelf bij te leren.
Je voert de werkopdrachten steeds op een veilige, efficiëntie en kwaliteitsvolle manier uit. Hierbij stel je de juiste prioriteiten. Het dragen van aangepaste beroepskledij is steeds verplicht.

Profiel

Om toegang te hebben tot een functie bij het lokaal bestuur, moeten de kandidaten op datum van aanstelling:
1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2) de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Het passend gedrag vermeld in punt 1), wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Dit document wordt opgevraagd bij de aanstelling van het personeelslid en mag op datum van indienen niet ouder zijn dan drie maanden. Voor deze functie gaat het over model 595 (basismodel). Als op het uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3), moet voor de personeelsleden waarvoor dit vereist is conform de codex over het welzijn op het werk vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij het lokaal bestuur.

Als bijzondere aanwervingsvoorwaarde geldt dat de kandidaten houder zijn van een geldig rijbewijs B. De kandidaten leveren het bewijs hiervan uiterlijk op de datum van de aanstelling.

 

Aanbod

- Een bruto maandloon tussen € 1.929,61 (geen ervaring) en € 3.003,23 (maximaal). Relevante privé-ervaring wordt tot maximum 14 jaar mee in rekening gebracht. Ervaring bij de overheid wordt sowieso in rekening gebracht.
- Maaltijdcheques (€ 8 per gewerkte dag)
- Ecocheques t.w.v. maximum € 200 (berekend op de prestaties van het voorbije jaar bij lokaal bestuur Berlare)
- Vergoeding woon-werkverkeer met de fiets
- Een volwaardige hospitalisatieverzekering voor jezelf en mogelijkheid om gezinsleden tegen betaling aan te sluiten
- Een tweede pensioenpijler ter waarde van 2,5% van je bruto jaarloon
- Gunstige verlofregeling: 30 dagen vakantie, 11 wettelijke feestdagen, 3 lokale feestdagen en 2 kermisdagen
- Tijdsregeling: dagdienst – MA-VRIJ van 07:30 tot 12:00 en van 12:30 tot 15:30, behalve op woensdag enkel van 07:30 – 12:00 en van 12:30 tot 16:00.
- Gratis parkeergelegenheid
- Voordelige personeelsmaaltijden

Na afloop van de procedure wordt een wervingsreserve opgesteld, met een looptijd van twee jaar. De geldigheidsduur is verlengbaar voor zover de maximale geldigheidsduur van de wervingstermijn de termijn van vijf jaar niet overschrijdt. De duur van wervingsreserve vangt aan op de datum van het eindrapport van de selectie. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen gerangschikt volgens de resultaten behaald volgens het getrapt vergelijkend examensysteem. Kandidaten opgenomen in een wervingsreserve, die definitief een benoeming of aanstelling
verzaken, verliezen hun aanspraken en worden van de reserve geschrapt.

Contact

Schrijf je in voor deze selectieprocedure via: https://www.jobsolutions.be/register/7949. Solliciteren gebeurt enkel online, kandidaturen per brief of e-mail worden niet weerhouden. Inschrijven kan tot en met 19/05/2021. Lukt het je zelf niet online te solliciteren, dan kan je steeds terecht in de gemeentelijke bibliotheek, waar iemand je verder helpt. Om tot de selectie toegelaten te worden, dient het online inschrijvingsformulier volledig te zijn ingevuld. Verder dienen volgende documenten opgeladen te worden: 1) recent curriculum vitae (eventueel aangevuld met een motivatiebrief); 2) kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant); 3) kopie van het geldig rijbewijs B; 4) kopie uittreksel uit het strafregister model 595. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde bewijzen voor alle betrekkingen. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van de reden voor de weigering. De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het verloop van de selectieprocedure. Ten laatste vijftien kalenderdagen op voorhand worden de kandidaten op de hoogte gebracht omtrent de praktische organisatie (locatie, datum & tijdstip) van de proeven. Indien er meer dan 20 kandidaten zouden voldoen aan de voorwaarden, zal een preselectie georganiseerd worden. De kandidaten worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 1) Preselectieproef - Doel: een functiegerelateerde test die zowel kennis als vaardigheden kan meten. - Locatie: Festivalhal - Donklaan 125, 9290 Berlare - Datum & tijdstip: 29/05/2021 van 09:00 tot 10:00 Om door te gaan naar de eigenlijke selectieprocedure dienen de kandidaten minimaal 50% te behalen en bij de eerste 15 kandidaten te behoren. 2) Praktische proef (100 punten) - Doel: hierbij worden de kandidaten geconfronteerd met een praktische staal van het werk. - Locatie: Festivalhal - Donklaan 125, 9290 Berlare - Datum & tijdstip: 07/06/2021 of 15/06/2021 of 17/06/2021 (vanaf 17:15 – exacte uur wordt later nog meegedeeld) Kandidaten behalen minimum 50% om door te mogen gaan naar de volgende ronde. 3) Mondeling gedeelte - Doel: hierbij worden de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel nagegaan. - Locatie: Bollewerkstraat 34, 9290 Berlare - Datum & tijdstip: 29/06/2021 (vanaf 17:30 – exacte uur wordt later nog meegedeeld) Kandidaten behalen ook voor dit onderdeel minimum 50%. Een kandidaat is geslaagd voor de selectieprocedure wanneer hij of zij in totaal minimum 60% behaalt op het praktische en mondelinge gedeelte samen. De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Nota: om de veiligheid van alle partijen steeds te kunnen garanderen, kan zowel het lokaal bestuur als externe partner A&S Solutions er voor kiezen om, één of meerdere selectieonderdelen digitaal te laten plaatsvinden. Indien dergelijke beslissing genomen wordt, zullen de kandidaten hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden. Het lokaal bestuur houdt geen rekening met kandidaten die door omstandigheden (ziekte, overmachtssituaties, overlap agenda,…) niet kunnen deelnemen aan één of meerdere selectieonderdelen. In dergelijke situatie zal de kandidaat verplicht zijn om zich terug te trekken uit de selectieprocedure. Alle informatie omtrent de functie en selectieprocedure is terug te vinden in de infobundel op www.jobsolutions.be. Contact: Voor vragen over de functie en de jobinhoud kan u terecht bij mevrouw Elyne Roels (052 43 25 30 – elyne.roels@berlare.be). Voor vragen over de selectieprocedure kan u terecht bij mevrouw Julie Morbée (0471 44 23 52 – julie@assolutions.be).
Solliciteer nu