Terug naar zoekresultaten

Veratwoordelijke sociale dienst Bx

OCMW Tervuren Tervuren
06/01/2021 Functie: Leidinggevend Regio:
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Coördinatie van de activiteiten en werkzaamheden in de diverse afdelingen die zijn opgenomen in de sociale dienst – zorg. Hieronder vallen de sociale dienst van het WZC, de assistentiewoningen, het centrum voor dagverzorging en de thuisdiensten.  Hierbij zorgend voor een permanente afstemming van de diensten aan de zorgprofielen en de noden en behoeften van de bewoners, bezoekers en gebruikers met het oog op interne toeleiding.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd zodat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: Samenwerken (kerncompetentie) – Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie) – Medewerkers gedifferentieerd kunnen aansturen – Coachen – Positief beïnvloeden – Overtuigen – Conceptueel denken – Processen en procedures vorm geven – Veranderingsmanagement – Verantwoordelijkheid opnemen. 

Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring. Onder relevante beroepservaring wordt het volgende verstaan: werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het gemeentebestuur.  Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige zijn opgedaan.

Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Houder zijn van één van de volgende diploma’s:

-      het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma

-         het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma

-         het diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type (HOKT) of het hoger onderwijs van één cyclus (HO1C) studiegebied sociaal agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent

-         het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschaps-gezondheid

-         het diploma van sociale verpleegkunde met als titel gegradueerde in de sociale verpleegkunde

-         in het bezit zijn van een aanvullend masterdiploma óf vijf jaar ervaring als begeleidend personeelslid in een dienst voor gezinszorg of een dienst voor logistieke hulp, of als leidinggevende in een andere woonzorg- of welzijnsvoorziening.

Aanbod

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader.

De minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau B4 bedraagt: € 2.837,72

De maximum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau B5 bedraagt:  € 4622,85

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.

Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis. 

Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.

Jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.

De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 

Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.

Gratis hospitalisatieverzekering  (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)

2de pensioenpijler

Aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…

Gratis jaarlijks griepvaccin

Uitgebreid aanbod aan sportmogelijkheden tijdens de middagpauze

Voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 27 januari 2021 via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/7005
Solliciteer nu