Terug naar zoekresultaten

Directeur (voltijds) voor de Gemeentelijke Basisschool De Waterleest

Gemeente Zemst Zemst
12/05/2020 Functie: Leidinggevend, Andere Regio: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Welke uitdagingen staan jou te wachten?

Als directeur basisonderwijs neem je efficiënt en doelgericht leiding in de onderwijsinstelling.  Dit impliceert: instaan voor de optimale werking ervan met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project, de leerplannen (ontwikkelingsdoelen en eindtermen) en het schoolwerkplan.

Als directeur basisonderwijs zal je het gemeentelijk onderwijsbeleid voor wat betreft het basisonderwijs voorbereiden, neem je een adviserende rol op en zorg je tenslotte voor de uitvoering ervan.  Je geeft uitvoering aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling.  Hierbij bewaak je de kwaliteit binnen de onderwijsinstelling en verhoog je het beleidsvoerend vermogen.

De directeur basisonderwijs geeft rechtstreeks leiding aan het gesubsidieerd onderwijspersoneel en het niet gesubsidieerd onderwijzend personeel van de gemeentelijke basisschool waarvoor hij/zij werd aangesteld, coördineert de werkzaamheden binnen deze basisschool en rapporteert aan de algemeen directeur.

Profiel

Naar wie zijn wij op zoek?

• Je beschikt over een bachelordiploma of hoger + bewijs van pedagogische bekwaamheid
• Op de uiterste inschrijvingsdatum beschik je over minstens 3 jaar dienstanciënniteit in het onderwijs als lid van het personeel van het basisonderwijs
• Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.
• Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Wat zijn onze verwachtingen naar jou toe?

• Je kan een visie en een strategie ontwikkelen en deze vertalen in een pedagogisch project en beleidsplan in overleg met het schoolbestuur en andere stakeholders (personeel, leerlingen, ouders, …).
• Je kan veranderingsprocessen richting geven en begeleiden binnen de basisschool en je zoekt naar evenwicht bij het uitzetten van processen en projecten.
• Je kan probleemoplossend denken door mee creatieve oplossingen te zoeken waar nodig.
• Je bent besluitvaardig door op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze tot een beslissing te komen en deze te communiceren aan al de betrokkenen.
• Je bent een echte teamleader. Je geeft richting en sturing, bent relatie bekwaam, motiveert en brengt een goede samenwerking tot stand.
• Je bent een organisatietalent. Je kan plannen en doeltreffend werken in functie van
veranderende omstandigheden en efficiënt omgaan met werkdruk.
• Je bent een verzoener, maakt belangen bespreekbaar.
• Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert
vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. Je bent in staat om kritisch te reflecteren over jouw eigen werk en hieruit de juiste conclusies te trekken om jouw eigen werk te verbeteren.

Aanbod

Wat kunnen wij jou bieden?

  • Indiensttreding, indien mogelijk vanaf 1 september 2020, voltijds
  • Opname in een wervingsreserve van 2 jaar, verlengbaar met een jaar
  • Een aanstelling op proef, waarbij uiterlijk op het einde van het tweede volledige schooljaar de directeur in vast verband wordt benoemd na een positieve evaluatie.

 

Contact

De selectieprocedure bestaat uit: • Schriftelijk onderdeel op 50 punten bestaande uit: 1. juridisch-administratieve proef 2. pegagogische proef 3. casestudie • Mondeling onderdeel op 50 punten • Psychosociaal-technische proef waarbij de vaardigheden aan het vereiste profiel worden getoetst. Om te slagen voor de selectieproef moet 60% van de punten worden behaald en voor het mondeling en schriftelijk onderdeel minstens 50% van het puntentotaal. De jury neemt op basis van de resultaten van de schriftelijke proef, de mondeilnge proef en het psychosociaal-technische onderdeel de eindbeslissing of een kandidaat geslaagd is of niet geslaagd is voor de selectieprocedure. Aan deze functie is een proefperiode van 2 jaar gekoppeld. Mits een gunstige beoordeling op het einde van deze periode wordt de geselecteerde kandidaat vast benoemd in het ambt van directeur. Voor meer informatie: ✓ onze website www.zemst.be ✓ Personeel & Organisatie gemeente Zemst, 015 62 71 22 of personeel@zemst.be Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 9 juni 2020 via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/5638
Solliciteer nu