Terug naar zoekresultaten

Specialist omgeving

Stad Nieuwpoort Nieuwpoort
09/07/2024 Functie types: Administratie, Communicatie, Milieu, Omgeving & ruimtelijke planning Regio's: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Doel van het team

De technische dienst staat in voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en publieke ruimte. Ze is tevens verantwoordelijk voor het duurzaam onderhoud van de stadsinfrastructuur. De technische dienst streeft ernaar om de woon-, leef en werkomgeving in de stad te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.

De dienst omgeving staat in voor het beleid inzake stedenbouw, milieu, wonen en lokale economie. Tevens staat de dienst in voor het verstrekken van de nodige informatie aan de burger en de aflevering en opvolging van de vergunningen (vergunnings- en handhavingsluik).

Op vlak van milieu en stedenbouw staat de dienst in voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van het milieu en de ruimtelijke ordening van de stad. Als Specialist Omgeving word je aangesteld als omgevingsambtenaar (cfr. Omgevingsvergunningsbesluit).

Doel van de functie

De Specialist Omgeving staat mee in voor de uitvoering van een aantal kerntaken van ons lokaal bestuur. De Specialist Omgeving staat in voor de inhoudelijke beoordeling van omgevingsvergunningen, in het bijzonder met betrekking tot het milieuluik. Daarnaast neemt de Specialist Omgeving de taak op als lokaal toezichthouder milieu.

Kernresultaten

 • Behandelen van vergunningsaanvragen waarbij de reglementaire voorschriften in acht worden genomen en een appreciatiebevoegdheid mogelijk is.
 • Handhaving van de VLAREM-wetgeving: uitvoeren van routine en niet routinematige
 • Meehelpen met het formuleren en concipiëren van de stadsontwikkeling op lange en middellange termijn.
 • Instaan voor een open communicatie naar de burgers, de collega’s, externe partners en het bestuur.

Profiel

Gevraagde gedragscompetenties:

 • Integriteit
 • Analytisch denken
 • Resultaatgerichtheid
 • Initiatief
 • Teamwerk & Samenwerken
 • Diplomatisch handelen
 • Assertiviteit
 • Leerbereidheid

Technische competenties & kennis:

 • Digitale vaardigheden:

De technische competenties die gericht zijn op het kennen en gebruiken van de computer, multimedia en software als werk- en gebruiksmiddel in het dagelijks functioneren. Het gaat om de standaardproducten (tekstverwerking, rekenbladen, presentaties, databases), nieuwe media (teams, OneNote, sociale media, google, …) en de gespecialiseerde producten of software eigen aan de functie.

 • Wetgeving en regelgeving

De technische competenties met betrekking tot de kennis van de wetgeving en regelgeving, noodzakelijk in het uitoefenen van de functie.

 • Werking en werkmiddelen

De technische competenties die noodzakelijk zijn om optimaal en correct te functioneren in zijn dagelijkse werkzaamheden; het zijn de basisregels rond processen, werkmethodes, en –methodieken en werkmiddelen.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

 • Beschikken over 4 jaar relevante ervaringing.

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen  van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;

 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;

 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • Slagen voor een selectieprocedure, welke resulteert in een bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores.

Aanbod

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal (B4-B5).
Dit betreft een voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur.

Nuttige beroepservaring uit de overheidssector, privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie voor maximaal in aanmerking genomen, op voorwaarde dat je ervaring relevant is voor de functie. 

Een voorlopige raming van jouw (netto)loon kan je opvragen via personeelsdienst@nieuwpoort.be. Geef mee: burgerlijke staat, aantal kinderen ten laste, eigen inschatting van het aantal jaar relevante anciënniteit via gedetailleerd overzicht. De loonsimulatie gebeurt op basis van een verklaring op eer en verbindt het bestuur niet tot het toekennen van de anciënniteit.

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van 8 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding van 0,35 EUR per km
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Groepsverzekering 2de pensioenpijler van 3% voor contractuelen
 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer
 • Smartphone en laptop bij thuiswerk
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas
 • Vakantie: 32 dagen op jaarbasis en extra verlof bij dienstanciënniteit

En wat nog meer ...

 • Een uitgebreid aanbod van functiegerichte opleidingen en on-the-job-trainingen.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie en aandacht voor de work-life balance.
 • Een gevarieerd aanbod van personeelsactiviteiten en teambuilding om je collega’s beter te leren kennen.

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 15 september 2024 (datum e-sollicatie telt).

De selectieprocedure gaat door als volgt (onder voorbehoud):

 • Schriftelijke proef: donderdag 26 tot 29 september 2024 via thuisopdracht
 • Mondelinge proef: woensdag 9 oktober 2024 in de voormiddag
 • Assessment: maandag 14 oktober 2024

Voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure verwijzen we graag naar de inlichtingenbundel in bijlage. 

Wenst u bijkomende informatie? Neem gerust contact op met de personeelsdienst via mail naar personeelsdienst@nieuwpoort.be.

Solliciteer nu